Friday, April 1, 2016

Dimensaun Relasional iha Sosiedade Tradisional Timor-Leste

Josh Trindade

Introdusaun
Elementu importante ida iha sosiedade tradisional Timor-Leste mak dimensaun relasional kompleksu nebe goma sosiedade hamutuk. Dimensaun relasional ida ne’e ne’ebe kesi sosiedade tradisional Timor-Leste importante ba reprodusaun no rekonstituisaun ba sosiedade, antes durante no depois okupasaun kolonial.

Iha artigu ida ne’e, hau esplora dimensaun relasional sira focus liu ba area diskusaun tolu. Dahuluk, hau isplika kona ba relasaun entre mundu real (the real world) ou mundu ema moris nian ho mundu ispiritual no entidade divinu sira. Daruak, relasaun entre ema no natureza no importansia husi rekursu naturais sira hanesan rai, bee, ai-laran, mota, lagua, no foho sira ba subreviventi komunidade Timoroan sira nian. Ikus liu, oinsa relasaun entre ema organiza no maneja iha sosiedade ‘tradisional’ Timoroan nian. Atu isplika ida ne’e, hau sei espesifikamente loke importansia husi relasaun entre feton-nan, maun-alin no alin-maun, no bin-alin.


 Saida Mak Dimensaun Relasional?

Iha Teoria Kapital Social (Social Capital Theory), ‘dimesaun relasional’ mak rekursu (hanesan fiar malu no reciprosidade) ne’ebe defini no afeta qualidade rede sosial ida. Kapital sosial halo husi ‘obrigasaun sosial’ ou ‘koneksaun’ ne’ebe nakfilak ba benifisiu ekonomiku koletivu ou individual ou forma seluk husi kapital (Bourdieu 1986). Husi nosaun ida ne’e iha ulun, artigu ida ne’e koko atu komprende oinsa sosiedade tradisional Timoroan nian bele maneija relasaun sosial la ho ajuda husi instituisaun especialijada sira hanesan forsa armadas, polisia no judisial sira ne’ebe adekuadu.

Sosiedade tradisional sira seluk mos barak mak karakteriza ho dimensaun relasional ne’ebe kesi sosiedade Timoroan hamutuk. Buat ne’ebe signifikante husi tipo relasaun oioin debate ona iha mundu academia maibe barak mak komprende sala no halo interpretasun ne’ebe la los husi poder kolonial sira ne’ebe buka atu hamamar koesaun sosial no solidaridade husi sosiedade ‘tradiosional’ sira no ema rai-nain sira atu nune’e sira bele fahe no ukun (divide and rule).

Ai-rin Toten (Totem Poles) no Dimensaun Relasional iha Timor-Leste

Ai-toten, mak airin ida hodi tara toten ou imagen toten makerek tan ba. Toten mak objetu natural ida ne’ebe sosiedade partikular ida fiar katak nia iha signifikante ispiritual no sira adopta nudar sira nia emblema. Iha Timor-Leste, dimensaun relasional simbolikamente representa husi ai-rin toten ne’ebe ita bele hetan iha Timor laran tomak husi grupu linguistika oioin, Nudar ijmplu, ai-rin toten iha Tetun Terik sira bolu ho naran Sarin, iha lian Mambae sira bolu Ai-Tidin la Gernora, iha lian Makasae mak Ate Sika Porkili, no Neueti sira bolu Kaibira. Timoroan nia ai-toten, halo husi ai ka fatuk, balu iha makerek oioin ne’ebe furak no balu lae. Ai-toten sira ne’e iha balu iha sanak tolu, lima ou hitu. Toten nia sanak sira ne’e representa dimensaun relasional. Nudar ijemplu, numeru knua ou eskada sira ne’ebe ema nia klamar sei liu iha mundu seluk wainhira mate ona.

Ai-Tidin la Gernora ou Ai-Rin Tara-Bandu husi ema Mambae sira iha ninia sanak tolu. Sanak rua ba liman karuk no liman los, sanak seluk hatudu ba lalehan. Sanak husi ai-toten sira ne’e simbolikamente representa dimensaun relasional espesifiku sira. Ai-toten kuda ba rai no ida ne representa relasaun entre ema ho rai ou meio-ambiente. Timoroan sira fiar katak rai mak fo moris, no nia iha karakteristiku feminine ida asosiadu ho inan. Tamba ne’e mak Timoroan sira bolu rai Timor nudar rai-inan ida. Rai no meio-ambiente Timoroan sira fiar hanesan inan ida ne’ebe fo susu ba kosok-oan hodi moris (Trindade 2012),

Sanak ida ne’ebe hatudu ba lalehan representa ligasaun entre ema ho mundu divinidade ou mundu ispiritu nian. Nudar sosiedade dualistiku ida, Timoroan nia divinismu fiar ba entidade dualismu ida mak maromak-feto, entidade femininu nebe representa fertilidade no kria-nain, no loro entidade mane nebe simboliza ideia forsa, protesaun no siguransa (Trindade 2012).

Sanak rua seluk ba liman los no karuk representa relasaun entre ema ho ema. Hanesan isplikasaun tuir mai, relasaun Timoroan nia kompleksu tebes ho tatedek oioin, maibe ita bele simplifikamente bele fahe ba kategoria relsaun femininu (umane) no relasaun maskulinu (fetosan) iha mundu dualismu nia laran. Relasaun femininu ou umane, mak relasaun ne’ebe hare husi familia ou knua feto (inan) nia pontu de vistu no relasaun maskulinu ou fetosan mak relasaun ne’ebe hare husi mane (aman) nia pontu de vistu. Tuir Trindade (2012, 18) nota katak, “depende ba okasaun, familia ou individual ida bele sai hanesan umane ba feto hotu-hotu ne’ebe kaben sai husi uma, no sai hanesan fetosan ba mane hotu-hotu ne’ebe kaben feto tama mai iha knual alaran iha ligasaun fetosan-umane.”

Tenke nota katak relasaun iha dimensaun dualistiku ida ne’e, mundu maskulinu politkalmente superior maibe ritualmente inferior ba mundu femininu. Nune’e mundu feminine ritualmente superior no politikalmente inferior ba mundu maskulinu. Ida ne’e tamba, Timoroan sira, iha sira nia fiar katak mundu feminine mak fo moris, nia sai nudar moris nia hun, no nia mak hahoris. Mundu maskulinu sai husi femininu hanesan inan ida hahoris bebe oan. Femininu mak abut husi moris no maskulinu mak proteje hun husi moris ida ne’e (Trindade 2012, 22). Relasaun no aliansa asimetrikal kompleksu ida ne’e kesi membru sosiedade sira hamutuk hodi resisiti presaun internal no eksternal iha tempu funu, konflitu, lia mate – lia moris no miseria moris sira seluk. Nudar ijemplu, husi aspeitu sira temi iha leten, natureza no entidade divinu sira konsidera kaer valor femininu no ema konsidera kaer valor maskulinua. Iha relasaun entre ema komplikadu oituan se mak kaer valor maskulinu no feminine tamba depende ba okasaun. Iha okasaun ida, familia ida, knua ida ou individual id abele kaer valor feminine maibe iha situasaun seluk nia bele kaer fali valor maskulinu.

Jeralmente, dimensaun relasional sosiedade Timoroan nian bele sumariza iha diagrama hanesan tuir mai (husi ego individual ou knua ida nian)

Diagrama 1: Dimensaun Relasional iha Timor-Leste

Husi diagrama 1, ita bele hare katak ema individual ida ou knua ida iha ligasaun vertikal ho natureza (rai no meio-ambiente) iha okos no entidade divinu sira iha leten, no horizontalmente liga ho ema seluk iha liman los (fetosan) no liman karuk (umane). Atu garantia dame no tranquilidade iha sosiedade nia laran, ema ida-idak tenke servisu hodi kuidadu balansu entre ema ho natureza, ema ho entidade divinu no ema ho ema iha liman los no karuk. Kuidadu balansu bebeik entre aspeitu femininu no maskulinu laos deit importante, maibe esensial atu ba sobrevineti ba komunidade tomak. Wainhira balansu entre aspeitu sira ne’e laiha, ida ne’e sei tau ema individual, familia ou komunidade tomak iha risku nia laran. Sira bele hetan moras, malisan, babeur, kastigu ou miseria oioin iha sira nia moris. Resilensia Timoroan nian depende ba konseitu ida ne’e.

La hanesan ho ai-toten Mambae sira nian ho sanak tolu, ai-toten Tokodede sira nian husi Liquica nian iha sanak hamutuk lima representa knua lima ne’ebe forma komunidade iha fatin refere. Ai-toten ema Naueti nian iha Viqueque, no Baikeno iha Oecussi iha sanak hitu ne’ebe representa knua hitu ou maun alin nain hitu ou representa dalan hitu ne’ebe ema lao tuir iha mundu seluk wainhira mate ona.

Timoroan sira nian ai-toten, babain hamrik besik uma-lulik ou besik fatin lulik sira ou fatin sira ne’ebe ema halo tara-bandu ba ou hemu ran ruma. Ai-toten sira ne’e uza hodi tara afertorio ba ispiritu beiala sira nian ou ba entidade divinu sira iha leten as ba. Tamba ne’e ita sei hare ofertorio sira sei tara iha ai-toten nia leten wainhira iha ceremonia sau-batar, tara-bandu no hemu-ran.

Relasaun Entre Ema ho Entidade Divinu Sira

Hanesan isplika ona iha leten, divinidade Timoroan nian iha karasterisku dualismu (maskulinu no femininu) iha sistema fiar Timoroan nian.

Iha sosiedade Tetun Terik sira, Maromak mak hanesan inan ou feminine ho valor fertilidade ne’ebe responsabliza ba dame, prosperiedade no trankuilidade, no Loro, mak aman ou maskulinu representa valor sira hanesan siguransa, protesaun no forsa. Maromak mak superior ba Loro tamba nia maka moris nia hun, ida ne’ebe fo moris ou hahoris, nune’e nia mak kria-nain. Ita labele konfundi Maromak nativu Timoroan oan nian ho Maromak ne’ebe iha Igreija Katolika nia laran, tamba Maromak Igreija nian mak Maromak Mane ou Aman Maromak (God the father, Deus, Zeus, etc).

Etimolojikamente, termus Maromak mai husi lian Tetun Terik, mak naroman, nakfilak ba mak roman no ho lian badak temi deit Maromak. Ba ema Tetun Terik sira, Maromak mak inan ba Maromak-Oan ne’ebe hela iha mundu ispiritu nian no nia oan, Maromak-oan mak feto ida ou mane ida maibe representa entidade feto ne’ebe maka sai ukun nain aas liu iha Wehali, centru ritual rai Timor nian. Naran seluk husi Maromak-oan nudar ukun nain mak Liurai-Feto (Therik 2004) no ema ne’ebe eksekuta orden husi Liurai-Feto mak Liurai-mane. Iha ne’e ita hare katak, Liurai-feto ou Maromak-oan kaer autoridade (ritual) no Liurai-Mane ne’ebe eksekuta orden husi Liurai-Feto mak kaer poder (politika). Nune’e iha sistema dualistiku, Liurai-Feto, Maromak-oan mak femininu ho autoridade-ritual, no Liurai-Mane, mak maskulinu kaer poder-politika.

Konseitu dualistiku entidade divinu sira hanesan Maromak nebe feminine (Hicks 1984) no Loro ne’ebe maskulinu bele hetan iha lingua seluk iha Timor-Leste ho forma seluk. Hanesan ijemplu, ema Naueti sira refere ba sira nia entidade divinu ho naran Wu’lara mai husi lia-fuan wula (fulan, mak femininu, ida ne’ebe malirin, nonok) no ‘lara (loron, mak maskulinu, ida ne’ebe manas, baruilhu). Konseitu hanesan mos ita bele hetan iha lian Makasae ho naran uru-watu, mai husi uru (fulan, mak femininu, ida ne’ebe malirin, nonok) no watu (loron, mak maskulinu, ida ne’ebe manas, baruilhu). Ho lian Fataluku iha Lautem, sira bolu Uru-Watsu (uru = fulan, Watsu = loron).

Tuir kedas Maromak no Loro mak ispiritu avo sira nia. Sira mos importante iha Timoroan nia sistema fiar no tenke trata sira ho respeitu. Falta respeitu ba ispiritu avo sira nia sei hetan kastigu ou babeur. Nune’e wainhira ema ne’ebe sei moris laos deit fo respeitu ba avo sira nia ispiritu, maibe mos ba Maromak no mahein sira natureza nian hanesan be’e nain, rai-nain, fatuk-nain, no seluk-seluk tain. Mantein relasaun entre ema moris no entidade divinu sira, ispiritu avo sira nian no mahein natureza sira nian iha mundu nakukun importante tebes hodi garante moris diak, dame no hakmatek ba ema ne’ebe moris iha mundu real, mundu naroman. Relasaun ida ne’e mantein liu husi ceremonia no ritual sira hanesan sau batar, sau hare, visita rate matebian sira hodi tau aifunan no bua-malus, halo ofertorio iha fatin lulik sira, nsst. Wainhira ritual sira ne'e la halo tuir, Timoroan sira fiar katak sira sei hetan kastigu oioin hanesan failha kuilheta, moras, konflitu no miseria oioin iha sira nia moris lorloron.

Durante ukun kolonial Portuguese no Indonesia nian, autoridade kolonial sira konsidera sistema fiar tradisional Timoroan nian iha posisaun inferior ba fiar relijiaun monoteistiku sira hanesan Kristaun Katolika ou Islam. Kolonialista sira hare ema rai-nain ou Timoroan sira hanesan ema ne’ebe ninia maromak laiha ou selvajen ‘la-civilizado’. Maibe durante Portuguese nia ukun iha tinan 450 nia laran, sira konsege deit fo sarani 30% Timoroan no restu mantein sira nia fiar tradisional. Iha tempu okupasaun Indonesia durante tinan 24 nia laran numeru sarani Katolika sa’e husi 30% iha 1975 ba liu 95% iha 1999 (Garrison 2005, 5; Kohen 2000, 20-21).

Relasaun Entre Ema ho Natureza

Natureza iha kontekstu ida ne’e, natureza refere ba meio-ambiente no rekursu naturais hotu-hotu hanesan bee, aihun, ailaran, rai, bee lihun, foho, ne’ebe importante ba subrevivente komunidade sira nian.

Maioria populasaun Timor Leste moris ho vida agrikultor no sira kuda rasik hahan sira ne’ebe sira han. Ba sosiedade agrikultor sira, sira tauk liu mak infertilidade (la buras ou la produtivu) no konseitu fertilidade (buras) ou maromak-feto hanesan centro ba moris sosial no ritual lorloron nian.

Iha Timoroan sira nia hanoin no fiar, natureza ne’e rasik konsidera hanesan entidade ida ne’ebe moris no rekursu naturais oioin iha ninia mahein rasik, hanesan Bee-Nain, Rai-Nain, Ai-Nain, Fatuk-Nain, nsst. Timoroan sira mos fiar katak kuidadu natureza ou meio ambiente importante ba reprodusaun sosiedade no jerasaun sira iha futuru. Natureza no ninia rekursu sira hanesan impresta tutan husi beiala sira no sei husik hela ba jerasaun sira ne’ebe seidauk moris. Nune’e, jerasaun agora laos na’in ba natureza no ninia rekursu sira. Ho hanoin ida ne’e sira tenke kuidadu rekursu naturais sira ho diak atu bele fo tutan ba oan no bei-oan sira iha futuru. Wainhira ita kuidadu natureza ho diak, nia mos sei kuidadu ita nia moris. Timoroan sira bele desenvolve relasaun diak ho sira nia natureza liu husi ceremonia no ritual sira ne’ebe oferese ba ‘ispiritu sira’ no mahein sira. Nudar ijemplu, antes atu kuda batar sira halo ceremonia ki’ik-oan ida. Sira oho animal ruma, manu ou fahi hodi oferese ba ispiritu ou rai-nain, no ba maromak fertilidade nian (fertility godess) atu nune’e sira bele hetan kuilheta diak. Nune’e antes silu batar, babain ema halo ceremonia sau-batar hodi halo midar batar atu nune’e batar ne’ebe konsidera lulik sai midar ou sau. Ho ida ne’e ema bele ona han batar. Ceremonia sau-batar hanesan ceremonia ida hodi fo agredese ba rain-nain no maromak fertilidade nian tamba fo ona resultadu diak iha tempu kulheta agora no husu atu iha tempu oin mai sira sei hetan nafatin buras diak iha sira nia tos. Ceremonia hanesan mos halo ba bee-lihun sira iha tasi ninin wainhira iha tempu bai-loron komunidade sira ne’ebe hela besik ba kaer ikan. Babain bee-nain sira halo uluk ritual ruma hodi husu lisensa ba mahein bee nian atu nune’e sira bele kaer ikan iha bee lihun ida ne’e.

Nune’e mos wainhira hari’i Uma Lulik ida, importante mos fo respeitu ba rai no aihun sira, nomos ba material sira seluk ne’ebe uza hodi hari’i Uma Lulik. Tamba wainhira hari’i Uma Lulik ida, ita sei tesi ai no foti material sira seluk iha fatin ne’ebe uma atu hari’i ba. Ai no material sira seluk ne’ebe uja hodi hari’i Uma Lulik konsidera hanesan lulik tamba iha moris ki’ik-oan oioin ne’ebe ita labele hare ho matan tamba kiik liu (organismu kiik sira), ne’ebe moris ho ai-hun sira no material sira ne’ebe ita foti hodi hari'i uma. Timoroan sira komprende katak, wainhira tesi ai no foti material sira ne’e, ita disturbia moris ki’ik oan sira ne’e. Tamba ne’e presija halo ritual hodi agradese ba animal ki’ik oan sira ne’e, atu nune’e prosesu hari’i uma labele hamosu fali moras ruma ou miseria seluk iha ema nia moris.

Relasaun Entre Ema ho Ema

Relasaun ema ho ema mak relsaun ne’ebe delikadu liu iha dimensuan relasional sosiedade tradisional Timoroan nian. Relasaun ida ne’e laos deit importante, maibe mos dalas oioin (multilayered) no relasaun ida ne’e fo siguransa ba individual ou familia sira iha laran. Relasaun ida ne’e mos manda interasaun sociais entre eindividual, familia, knua ou sosiedade. Relasaun entre ema ho ema bele katogoriza ba aspeitu femininu no maskulinu no ida ne’e defini posisaun superior no inferior entre ida ho seluk iha sosiedade nia laran. 


Diagrama 2: Relasaun entre ema ho ema iha sosiedade tradisional Timor-Leste

Esensia husi relasaun entre ema ho ema iha sosiedade Timoroan nia bele simplifika ba iha kategoria importante tolu deit, mak hanesan relasaun entre maun-alin, feton-nan, no bin-alin (hare diagrama 2 iha leten). Kategorizasaun ida ne’e aplika ba etno-lingustika tomak iha Timor-Leste, iha sosiedade patrilineal no matrilineal mos.  

Relasaun entre feton ho nan ou fetosan-umane – relasaun ida ne’e baseia ba kaben no bele kesi familia rua ou knua rua. Fetosan mak familia ou knua husi feton (feto) ne’ebe kaben sai no umane mak familia ou knua husi nan ne’ebe hela metin iha uma moris fatin. Relasaun ida ne’e importante tebes iha sosiedade patrilineal no matrilineal; wainhira relasaun fetosan-umane establese ona, familia ou knua rua troka sasan bebeik iha lia-mate no lia-moris hodi fotifika relasaun ida ne’e husi jerasaun ba jerasaun. Iha relasaun ida ne’e, umane mak ritualmente superior no politakemente inferior ba iha fatosan. Nune’e umane representa karakteristiku femininu ne’ebe fo moris ba fetosan nudar maskulinu ne’ebe simu moris liu husi feto ne’ebe mai husi umane nia uma kain.

Durante periodo kolonial, kolonial sira komprende sala no halo interpretasaun ne’ebe sala kona ba relasaun entre fetosan-umane no pratika barlaki. Ema kolonial sira, Indonesia no Portugal interpreta katak barlaki hanesan aktividade ekonomiku ida involve fa’an no sosa feto (Niner 2012; Hicks 2012). Ho interpretasaun ne’ebe kleuk, sira koko atu tau pratika kultural Timoroan nia iha fatin inferior no tau valor kultural ne’ebe importa husi sira nia rai iha fatin superior. Intrepretasaun ne’ebe sala husi kolonial sira kona ba pratika barlaki bele hare iha resultadu peskija husi Niner (2012, 138), ne’ebe nia nota katak:

“Desde inisiu tinan 1960, sira [kolonial] fo sala ba barlaki nudar meios ida hodi ha-atan feto no iha tempu seidauk kleur liu ba sita nudar kausa central ba vilensia domestika ne’ebe ass [iha Timor-Leste]. Kondenasaun ida ne’e han malu ho kritiku husi feminist global ne’ebe dehan katak pratika kaben tradisional hanesan mekanismu ida hodi kontrola no eksploitasaun feto husi mane”.[1]

Lahanesan ho autoridade kolonial sira no aktivista jeneru kontemporariu sira ne’ebe hare relasaun fetosan-umane no barlaki hanesan aktu ida ba eksploitasaun no ha-atan feto no kausa ba violensia deomestika (UNFPA, 2005), ba Hohe no Ospina (2001, 26):

“Umane, familia ou knua ne’ebe fo feto asosiadu ho valor fertilidade. Nune’e keta hanoin katak feto, hanesan individual ida, maka fob a familia seluk, maibe valor fertilidade mak oferese a sira nia fetosan. Iha familia fetosan, feto-foun sei hahoris moris foun tan iha ninia oan sira no oan sira ne’e bele fo tutan ba sira nia fetosan. Tamba ne’e ita koalia kona ba ‘sulin moris nian’ husi umane sira ba fetosan oioin. Tamba ‘moris’ mak valor importante liu iha sosiedade, manutensaun ba sistema ida ne’e importante tebes. Iha moris lorloron, relsaun entre fetosan no umane sempre hanoin hetan ou mosu. Dala ruma iha konversa lorloron, ema la bolu ema seluk nia naran, maibe sira temi mak sira nia relasaun ho ema ne’e. Lina relasaun sira ne’e hanesan parte bo’ot ida husi kosmos sosial, ho umane mak iha fatin superior. Vantagen husi sistema ne’e mak bele inklui familia barak liutan, no ida ne’e kontriui ba establsementu relsasaun dame iha teritorio luan liu tan.”[2]

Relasaun entre maun - alin ou alin – maun – relasaun ida ne’e importante no forte tebes iha sosiedade patrilineal sira iha Timor-Leste tamba sira mak sai nudar base ba hodi forma knua ida. Maun-alin laos deit refere ba maun-alin husi inan-aman ida deit, maibe termus ne’e mos uja hodi refere ba mane tomak iha knua ida. Iha sistema dualismu, maun mak kaer valor femininu no alin mak kaer valor maskulinu. Iha sosiedade Tetun Terik sira, relasaun ne’ebe kria entre mane nain rua ne’ebe laos husi familia ida liu husi hemu-ran mak hanaran alin-maun.

Relasaun entre bin – alin – Relasan entre bin ho alin importante tebes iha sosiedade matrilineal sira tamba sira mak forma base ba knua ida. Ho lian seluk iha sosiedade matrilineal sira mai husi bin-alin sira ne’ebe hela hamutuk iha knua ida wainhira sira maun ou alin mane kaben sai. Sosiedade matrilineal tolu iha Timor Leste, mak hanesan Bunak, Tetun Terik Fehan no Galolen. Sira koompostu kuaze 12% husi total populasaun Timor-Leste (Niner 2012, 144). Grupu matrilineal sira la iha sistema barlaki ida ne’ebe kompleksu hanesan sistema barlaki iha grupu patrilineal. Bainhira sira nia oan mane kaben sai, sira simbolikamente fo deit aituka-bemanas ba feto nia familia.

Konklusaun

Dimensaun relasional ne’ebe karakteriza interasaun entre ema ho entidade divinu, ema ho natureza, no ema ho ema importante tebes ba sosiedade Timoroan iha tempu uluk no agora.

Relsaun sira ne’e mos fasilita rede resistensia Timoroan nian hodi luta kontra okupasaun husi rai liur. Iha tempu agora, dimensaun relasional sira sei moris no validu iha moris lorloron. Nudar ijemplu, iha teritorio tomak, komunidade sira halao ceremonia no ritual oioin hanesan hari’i fali Uma Lulik sira no kontinua halao lia-mate no lia – moris ho objetivu atu halo fali koneksaun ho entidade divinu sira, ho rai ou natureza no entre sira. Ida ne’e importante iha kontekstu independensia tamba durante okupasaun kolonial period rua dimensaun relasional sira hanesan isplika ona iha leten sai mamar tiha no ida ne’e bele sai ameasa ida ba nasaun.

Kompresaun lokal sira ne’e loloos tenke inklui iha kurikulo eskola atu nune’e jerasaun foun sir abele aprende matenek no konseitu lokal sira ne’ebe mai husi beiala sira. Importante mos ba instituisaun akademiku sira no Governu Timor-Leste atu halo investigasaun ou peskija klean liutan ba asuntu ida ne’e.

Tamba importansia husi relasaun sira ne’e, ukun-nain sira ne’ebe halo politika atu konta mos no konsidera kontekstu lokal hodi hari’i Timor-Leste ne’ebe diak liutan tamba importante tebes ba Timoroan sira hodi kontinua valoriza no preserva sira nia kultura no identidade rasik.

References:

Bourdieu, Pierre 1986. "The forms of capital." Cultural theory: An anthology, 2011. 81-93.

Garrison, Randall, “Who should harvest the fruits of victory? Constitution Building in Timor-Leste.” Paper prepared for IDEA’s Democracy and Conflict Management Programme Stockholm, Sweden, 2005

Hicks, David 1984, ‘A maternal religion, the role of women’ in tetum myth and ritual, Special Report no. 22, Monograph series on Southeast Asia, DeKalb Center fo Southeast Asian Studies, Northern Illionis University.

_____ 2012, ‘Barlake: Compatibility, resilience and adaptation: The Barlake of Timor-Leste’ [online]. Local-Global: Identity, Security, Community, Vol. 11, 2012: 124-137

Kohen, Arnold S 2000, The Catholic Church and The Independence of East Timor, Bulletin a/Concerned Asian Scholars, Vol. 32, Nos. 1 and 2 (2000): 19-22

Niner, Sara 2012, ‘Between Earth and Heaven: The politics of gender’, The Politics of Timor-Leste: Democratic Consolidation after Intervention, Editors M. Leach and D. Kingsbury, Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, pp. 239—258

Therik, Tom 2004, Wehali: The Female Land – Tradition of a Timorese Ritual Center, Pandanus Books, Canberra.

Trindade, Josh 2012, ‘Lulik: The Core of Timorese Values’, in Peskiza foun kona ba / Novas investigações sobre / New Research on / Penelitian Baru mengenai Timor-Leste ", Edited by Michael Leach, Nuno Canas Mendes, Antero B. da Silva, Bob Boughton and Alarico da Costa Ximenes, Hawthorn: Swinburne Press, 2012. (Digital version at: http://tlstudies.org/pdfs/TLSA%20Conf%202011/chp_58.pdf)
[1] Tradusaun husi Hakerek-Nain husi versaun Ingles
[2] Tradusaun husi Hakerek-Nain husi versaun Ingles[Artigu ida ne'e apresenta ona iha 5th Timor-Leste Studies Association (TLSA) conference Liceu Campus, National University of Timor-Lorosa’e, Dili, Timor-Leste, 9 – 10 July 2015]